فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی آشنایی با سامانه آموزش مجازی
دانشجویانی که از کامپیوتر برای مشاهده کلاس های مجازی استفاده می کنند ویدئوهای شماره ۱، ۲ و ۴ را مشاهده نمایند.
دانشجویانی که از موبایل یا تبلت برای مشاهده کلاس های مجازی استفاده می کنند ویدئوهای شماره ۱، ۳ و ۴ را مشاهده نمایند.

دریافت ویدئوی شماره ۱: مقدمه

دریافت ویدئوی شماره ۲: راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه قم (نسخه کامپیوتر)

دریافت ویدئوی شماره ۳: راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه قم (نسخه موبایل)

دریافت ویدئوی شماره ۴: سؤالات و مشکلات متداول