راهنمای دانشجو

در این صفحه، تعدادی فیلم یا فایل آموزشی در مورد آشنایی با سیستم آموزش مجازی، قرار گرفته است

نحوه استفاده از سیستم آموزش مجازی، مشاهده دروس و ضبط شده آنها

دانلود 

در خصوص دروس جبرانی و نحوه اخذ آن

بزودی 

نحوه ارسال هر گونه درخواست (آموزشی یا فنی) از طریق منوی پیش خوان خدمت در سیستم گلستان – نحوه تماس تلفنی

بزودی 

مرور مهم ترین قوانین آموزشی

بزودی 

نحوه تماس با ما

بزودی