دروس جبرانی

دروس جبرانی دروسی از مقطع کارشناسی هستند که دانشجویان کارشناسی ارشد که رشته های متفاوت از رشته قبولی می باشد یا اینکه نمرات کارشناسی آنها در این دروس، پایین تر از حد مشخصی می باشد می بایست بگذرانند. با کلیک روی هر عنوان رشته، فایل راهنمای مربوط به اخذ دروس جبرانی قابل دریافت است. 

حقوق بين الملل
حقوق خصوصي
حقوق جزا
حقوق عمومي