تماس با ما

دکتر ابوالفتح خالقی
رئیس مرکز مجازی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۵
ab-khaleghi@qom.ac.ir
دکتر روح الله دیانت
معاون مرکز مجازی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۱

(ساعاتی که پیامگیر اعلام می کند)

rouhollah.dianat@gmail.com
مصطفی حیدری
کارشناس مسؤل آموزش مجازی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۲

محسن اجاقی
کارشناس آموزش مجازی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۳

(در ساعاتی که پیامگیر اعلام می کند)