اساتید گروه حقوق عمومی

دکترعلیرضا دبیرنیا
استادیار
مدیر گروه
dr.dabirnia.alireza@gmail.com

رزومه

دکتر علی مشهدی
دانشیار
معاون گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۱۴
mashadiali@yahoo.com

رزومه

دکتر حامد نیکونهاد
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۱۷
hamednikoonahad@gmail.com

رزومه

دکتر داود محبی
استادیار
عضو هیأت علمی
mohebbi.law82@yahoo.com

رزومه