اساتید گروه حقوق خصوصی

 

دکتر سید حسن وحدتی

دانشیار

رئیس دانشکاه اسلامی رضوی

۰۵۱-۳۲۲۳۰۷۷۳

vahdati11@gmail.com

رزومه

دکتر ابراهیم عبدی پور

استاد تمام

رئیس دانشگاه حضرت معصومه

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۱۳

drabdipour@yahoo.com

رزومه

دکتر اسماعیل نعمت اللهی
دانشیار


esmail_nematollahi@yahoo.com
رزومه

دکتر محمد صالحی مازندرانی

دانشیار

رئیس دانشکده حقوق

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۲۷

m_salehimazandarani@yahoo.com

رزومه

دکتر رضاحسین گندمکار

دانشیار

معاون اداری و مالی دانشگاه

۰۲۵-۳۲۱۰۳۲۳۲

reza.saleh45@yahoo.com

رزومه

دکتر احمد دیلمی

دانشیار

عضو هیأت علمی

ahmad.deylami@gmail.com

رزومه

دکتر مهدی حسن زاده

دانشیار

عضو هیأت علمی

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۵

m.hasanzadeh@qom.ac.ir

رزومه

دکتر عزیزالله فهیمی

دانشیار

عضو هیأت علمی

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۵

aziz.fahimi@yahoo.com

رزومه

دکتر سیدمهدی دادمرزی

استادیار

عضو هیأت علمی

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۲

dadmarzism@yahoo.com

رزومه

 

 
 

دکتر محمد مهدی عزیزاللهی
استاديار
مدیر گروه حقوق خصوصی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۱۰
m.azizollahi@qom.ac.ir

رزومه