اساتید گروه حقوق بین الملل

دکتر محسن قدیر
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۱
mn.ghadir@gmail.com
دکتر یاسر ضیائی
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۱۹
yaserziiaee@gmail.com
دکتر غلامعلی قاسمی
دانشیار
معاون آموزشی دانشگاه قم
۰۲۵-۳۲۱۰۳۴۴۲
g.ghasemi43@gmail.com

دکتر مصطفی فضائلی

دانشیار
مدیر گروه حقوق بین الملل
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۱۳
fazaeli2007@gmail.com

دکتر احمدرضا توحیدی
استادیار
معاون گروه حقوق بین الملل
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۳
legalofice@gmail.com