رشته حقوق عمومی

کلاس های آنلاین (زنده)
برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
شنبه
 یکشنبه
 متون حقوقي به زبان خارجي
دوشنبه
 حقوق اساسي کشورهاي اسلامي
سه شنبه
چهارشنبه
 حقوق بين الملل عمومي
  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در سامانه کلاسور به آدرس OE.qom.ac.ir قرار مي گيرند. 

دروس آفلاین:

دروس آفلاین، دروسی هستند که محتوای از قبل ضبط شده دارند و لذا، برای آنها کلاس آنلاین (زنده) تشکیل نمی شود. دروس آفلاین ترم جاری عبارتند از
  1. حقوق کار
  2. حقوق اساسی تطبیقی