رشته حقوق جزا

کلاس های آنلاین
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
شنبه
یکشنبه
حقوق جزای عمومی ۱
دوشنبه حقوق جزای اختصاصی ۲
 متون حقوقي به زبان خارجي
سه شنبه
حقوق جزاي عمومي ۲
چهارشنبه
 حقوق جزای بین المللی
  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در سامانه کلاسور به آدرس OE.qom.ac.ir قرار می گیرند.

دروس آفلاین:

دروس آفلاین دروسی هستند که محتوای از قبل ضبط شده دارند و لذا، برای آنها کلاس زنده ای تشکیل نمی شود. محتوای این دروس نیز در سامانه کلاسور به آدرس OE.qom.ac.ir قرار دارند.
  1. جرم شناسی
  2. جامعه شناسی جنایی
  3. آیات الاحکام