رشته حقوق بین الملل

برنامه کلاس های آنلاین

۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
شنبه
یکشنبه حقوق بين الملل خصوصي
دوشنبه حقوق بین الملل اسلام متون حقوقي به زبان خارجي
سه شنبه  نظام بين المللي حقوق بشر
چهارشنبه حقوق بين الملل اقتصادي
    • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
    • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
   • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در سامانه کلاسور به آدرس OE.qom.ac.ir قرار می گیرد. راهنمای استفاده از این سامانه در بخش راهنماها در سایت vu.qom.ac.ir آمده است.

فهرست دروس آفلاین

 1. حقوق بین الملل محیط زیست
 2. زبان انگلیسی پیش نیاز

دروس آفلاین، محتواهای تولید شده در سال های قبل می باشند که به صورت ضبط شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. این محتواها نیز در سامانه کلاسور به OE.qom.ac.ir قرار دارند (راهنمای استفاده از این سامانه، در بخش راهنماها در سایت pardis.qom.ac.ir قرار  دارد)